komercijalna

atlantis

nikob

sparkase

unibanka

univerzalgradba

 

Одлука за измени на Правилникот

Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, на седницата одржана на 17.12.2015 година, донесе:

 

О   Д   Л   У   К А

За измени и дополнувања во Правилникот за организација на Струмичкиот карневал по категории и тоа: да се поделат по три награди прва, втора и трета (како и досега) во износ од:

-Категорија А (групна маска над 50 лица) 1000 евра; 900евра и 800 евра;

-Категорија Б (групна маска од 30-50лица) 600евра; 500евра и 400евра;

-Категорија В (групна маска од 20-30лица) 500евра; 400евра и 300евра;

-Категорија Г(групна маска од 10-20лица) 400евра; 300евра и 200евра;

-Категорија Д (групна маска од 5-10лица) 150евра; 100евра и 75евра;

-Категорија Ѓ(поединечна маска од 1-5лица) 100евра; 75евра и 50евра;

Вкупниот награден фонд да изнесува: 6.850 Евра во нето износ, односно околу 419.220 во денарска противвредност.

Организациониот Одбор да додели: една награда во износ од 9.000 денари на конкурс за карикатура и една награда за најдобра фотографија од 6.000 денари.

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

 

 

 

                                                                                                            Струмички Карневал

                                                                                                           Организационен одбор

                                                                                                                     Претседател

                                                                                                               Александар Цицимов 

stopanska

grafoservis

sirius

kanal 77

akzentmedia

fleks kredit